ТопЕкоПелет
СУШЕНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Съдържанието на влага в суровия материал има решаващо значение за приложението му и качеството на крайните продукти. За да запази дървесината в готов вид параметрите си възможно най-постоянни, е важно оптимално да се нагоди съдържанието на влага към целите за приложение. Това се получава при използването на различни видове техническо сушене на дървесината.Сушенето е предпоставката за желаното качество на дървесината. Чрез извличането на влагата може да се въздейства на качества като например на теглото при транспорт, механичната и еластичната якост, деформациите, както и върху термичните и електрически качества.

При остатъчна влага или неправилно сушене се стига до разцепване на дървесината или образуване на гъби. Може да се достигне до такива повреди, че дървесината да не е годна за използване за определеното предназначение и да е подходяща само за печката.

Определяне на влажността в зависимост от приложението

Дървесината като биологичен материал се състои от клетки, които съдържат голямо количество вода. Още с отсичането на дървото на практика започва процесът на сушене, тъй като с падане на налягането в клетките дървесината не е в състояние да задържа водата. В зависимост от приложението се продължава със сушенето, с което да се достигнат търсените качества.

За приложение на открито и за строителството влажността на дървесината трябва да бъде между 15% и 20%. Влажността на дървесината за производство на прозорци и външни врати трябва да се сведе до 10% до 18%, а при лепене – от 10% до 13%. Паркети, фурнири, както и дървесина за музикални инструменти трябва да са с влажност 8%.

Сушенето не е необратим процес. Това означава, че изсушената дървесина се нагажда към влажността на околната среда. Тя остава хигроскопична и поема водата от заобикалящата среда в зависимост от температурата, което води до деформации. По тази причина дървесината трябва да се обработва при такъв климат, при какъвто ще бъде използвана.

Най-общо може да се каже, че съществуват два начина за сушене – естествен и технически.
При естественото сушене трябва да се изберат относително постоянни условия на средата, така че влажността да се отвежда от дървесината от естествени въздушни потоци. За да се сведат до минимум въздействията на дъжда, слънцето или снега, е уместно материалът да бъде нареден на покрито място. За разлика от техническия процес въздействието върху сушенето е сравнително ограничено и се определя основно от условията на мястото на складиране.

Продължителността на сушене зависи от вида на дървесината. За условията в България, в зависимост от вида и размерите на нарязания материал, естественото сушене може да продължи от няколко седмица до няколко години. През зимните месеци сушенето на практика е в застой.

За някои сфери на приложение, например за строителството, е достатъчно естественото сушене. За други места на приложение, като например мебелната индустрия и вътрешното обзавеждане, естественото сушене е само един подготвителен процес. По правило след това трябва да бъде приложено техническо сушенеДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО